60 – A80501-60 GOLD mod.3

Manufacturer: Intel Type: Microprocessor Introduced: 22. March 1993 Name (codename): Pentium 60 (P5) Code (Copyright): A80501-60 (Intel 1992) Specification number: SX835 Core speed: 60MHz BUS: 60MHz, 32-bit Transistors (Die size): 3 100 000 (296mm square) Technology: 0.8-micron L1/L2 cache: 8kB+8kB / 256kB – 1MB (on motherboard, bus speed) Can address: 4GB of physical and 64TB of virtual memory FPU: Integrated Whetstone FPU: ?MFLOPS Drystone ALU: 100MIPS V core (typical/max.): (5.0±0.25)V – […]

60 – A80501-60

Manufacturer: Intel Type: Microprocessor Introduced: 22. March 1993 Name (codename): Pentium 60 (P5) Code (Copyright): A80501-60 (Intel 1992) Specification number: SX753 Core speed: 60MHz BUS: 60MHz, 32-bit Transistors (Die size): 3 100 000 (296mm square) Technology: 0.8-micron L1/L2 cache: 8kB+8kB / 256kB – 1MB (on motherboard, bus speed) Can address: 4GB of physical and 64TB of virtual memory FPU: Integrated Whetstone FPU: ?MFLOPS Drystone ALU: 100MIPS V core (typical/max.): (5.0±0.25)V – […]

AM2910APC

Manufacturer: Advanced Micro Devices Type: Bit-slice microcontroller Introduced: 1975 Name (codename): 2910A (?) Code (Copyright): AM2910APC (no) Specification number: no Core speed: 10MHz? BUS: 10MHz?, 12-bit Transistors (Die size): ? (?mm square) Technology: 7.0-micron NMOS L1/L2 cache: no / no Can address: ? MB of physical memory Drystone ALU: ?MIPS V core (typical): 5V Power dissipation (max.): 1.8W Operating temperature (min./max.): 0 – 70°C Package (Socket): Plastic DIP-40pin (DIL 40-pin) Dimensions: 52 x […]

AM2910ADC

Manufacturer: Advanced Micro Devices Type: Bit-slice microcontroller Introduced: 1975 Name (codename): 2910A (?) Code (Copyright): AM2910ADC (no) Specification number: no Core speed: 10MHz? BUS: 10MHz?, 12-bit Transistors (Die size): ? (?mm square) Technology: 7.0-micron NMOS L1/L2 cache: no / no Can address: ? MB of physical memory Drystone ALU: ?MIPS V core (typical): 5V Power dissipation (max.): 1.8W Operating temperature (min./max.): 0 – 70°C Package (Socket): Ceramic DIP-40pin (DIL 40-pin) Dimensions: 52 x […]

AM2910 DC

Manufacturer: Advanced Micro Devices Type: Bit-slice microcontroller Introduced: 1975 Name (codename): 2910 (?) Code (Copyright): AM2910DC (no) Specification number: no Core speed: ?MHz BUS: ?MHz, 12-bit Transistors (Die size): ? (?mm square) Technology: 7.0-micron NMOS L1/L2 cache: no / no Can address: ? MB of physical memory Drystone ALU: ?MIPS V core (typical): 5V Power dissipation (max.): 1.8W Operating temperature (min./max.): 0 – 70°C Package (Socket): Ceramic DIP-40pin (DIL 40-pin) Dimensions: 52 x […]

AM2903ADC

Manufacturer: Advanced Micro Devices Type: Bit-slice microprocessor Introduced: 197? Name (codename): 2903A (?) Code (Copyright): AM2903ADC (no) Specification number: no Core speed: 10MHz? BUS: 10MHz?, 4-bit Transistors (Die size): ? (?mm square) Technology: ?-micron L1/L2 cache: no / no Can address: ? MB of physical memory Drystone ALU: ?MIPS V core (typical): 5V Power dissipation (typical/max.): 1.1W – 1.75W Operating temperature (min./max.): 0 – 70°C Package (Socket): Side-Brazed Ceramic DIP-48pin (DIL 48-pin) […]

AM2901CPC

Manufacturer: Advanced Micro Devices Type: Bit-slice microprocessor Introduced: 1981 Name (codename): 2901C (?) Code (Copyright): AM2901CPC (no) Specification number: no Core speed: 32MHz BUS: 32MHz, 4-bit Transistors (Die size): 6 000 (5mm square) Technology: 7.0-micron L1/L2 cache: no / no Can address: ? MB of physical memory Drystone ALU: ?MIPS V core (typical): 5V Power dissipation (typical/max.): 0.8W – 1.39W Operating temperature (min./max.): 0 – 70°C Package (Socket): Plastic DIP-40pin (DIL 40-pin) […]

AM2901BDC

Manufacturer: Advanced Micro Devices Type: Bit-slice microprocessor Introduced: 1978 Name (codename): 2901B (?) Code (Copyright): AM2901BDC (no) Specification number: no Core speed: 14MHz BUS: 14MHz?, 4-bit Transistors (Die size): 6 000 (5mm square) Technology: 7.0-micron NMOS L1/L2 cache: no / no Can address: ? MB of physical memory Drystone ALU: ?MIPS V core (typical): 5V Power dissipation (typical/max.): 0.8W – 1.39W Operating temperature (min./max.): 0 – 70°C Package (Socket): Ceramic DIP-40pin (DIL […]

AM2901ADC

Hãng sản xuất: Advanced Micro Devices Loại: Bộ vi xử lý bit-Slice Giới thiệu: 1975 Tên (tên mã): 2901A (?) Mã (Bản quyền): AM2901ADC (no) Số thông số kỹ thuật: không có Tốc độ lõi: 10MHz? BUS: 10MHz ?, Bóng bán dẫn 4 bit (Kích thước khuôn): 6 000 (5mm vuông) Công nghệ: Bộ nhớ đệm NMOS L1 / L2 7.0 micron : không / không Có thể địa chỉ 😕 MB bộ […]