AMD CPU Fan Bracket Base for AM3 socket with Back Plate and Four Screws

Price: $8.99

Manufacturer Description

AMD CPU Fan Bracket Base for AM3 socket with Back Plate and Four Screws
Product Features
AMD CPU Fan Bracket Base for AM3 socket with Back Plate and Four Screws

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *